فروشنده سلاح های دیجیتال دستگیر شدپلیس همراه خود اختراع ۲ قبضه سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰ گلوله در غرب تهران خوب مظنون را دستگیر کرد.