فروردین ۱۴۰۰ / اکنون تجهیزات گلف; جامعه اجتماعی صوتی
یکی اجتناب کرده اند رویدادهای مهم جامعه ای در ماه اول سال قبلی، ورود جامعه اجتماعی جدید بود کدام ممکن است در {آن افراد} صدای شخصی را به اشتراک می گذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت خشمگین در اتاق های دیجیتال چت می کنند.