فرمانده پایگاه نزایه شمال شرق: دشمن کارهایی می کند که ما نمی بینیم
امیر سرتیپ امیررضا آذریان: دشمنان ما می دانند که با حمله نظامی نمی توانند با ما وارد جنگ شوند، به همین دلیل امروز با جنگ روانی وارد عمل شده و هر روز نقشه ای را اجرا می کنند. امروز نشانه دشمن به سوی قرآنیان است که قرآن را از نظم خارج کنند و جلوی رشد آن را بگیرند.