فرار مغزها یا گردش نخبگان؟/یک اکوسیستم پویا که مهاجرت را تغییر داد
اگر به استارت آپ های موفق کشور نگاه کنید، می بینید که بسیاری از آنها توسط جوانانی ساخته شده اند که به خارج از کشور رفته اند، تحصیل کرده اند و اکنون به کشور بازگشته اند. در واقع جریان نوآوری در کشور به قطبی برای جذب و حفظ نخبگان تبدیل شده است.