عکس| کنایه آمیز علی کریمی به بریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بپاش در فدراسیون فوتبال
تخلیه لیستی اجتناب کرده اند ارزش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاداش‌ها در فدراسیون فوتبال پاسخ علی کریمی را برانگیخت.