عکسها | فلامینگو مهارلو
در سال های جدیدترین {به دلیل} ضعیف بارندگی در استان فارس، فاجعه کم آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصلی بودن دریاچه ها در استان پدیدار شده است.