عکسها | تخریب ۶۰ میلیارد ویلاصبح در این زمان تصمیم جیب دادگاه مبنی بر تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب خوب ویلای باشکوه در جنگل های شهر المسال اجرا شد.