عمیق تامین انرژی الکتریکی ۱۰۰% بودجه برای صنایع
انرژی الکتریکی بودجه تهیه شده به صنایع در فروردین ماه سال جاری نسبت به فروردین ماه سال ۱۴۰۰ ۱۰.۵ سهم افزایش داشته است، این در حالی است کدام ممکن است باید ملاحظه داشت کدام ممکن است تهیه بودجه قدرت به صنایع در ملت مسئله بی نظیر عدم افزایش است.