علت بارندگی های سیل آسای تابستان چه بود؟
یکی از اعضای هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد گفت: گسترش کم فشار در قسمت پایین جو بر فراز مرکز جنوب ایران همراه با جابجایی سمت شمال پرفشار منطقه گرمسیری و انتقال مقدار قابل توجهی رطوبت از دریاهای جنوب، شرایط مساعدی را برای وقوع بارندگی ها فراهم می کند و رگباری قوی در ایران ایجاد می کند.