عصبانیت از حداکثر برای معلم صنعت در آبادان/ المنصوری شبح به جدایی کرد!


به مشاوره فانئوس،

چندی پیش دیدارهای کارکنان های خوزستانی در لیگ دسته اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این جام حذفی در آبادان در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد.

این ورزشگاه متعلق به صنعت نفت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید از ما کدام ممکن است طلا پوشان شخصی را {در این} پایین می پوشند پذیرایی می کنند. انجام سایر دیدارها {در این} ورزشگاه فشار زیادی به باغ وارد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا علیرضا منصوریان از نزدیک عصبانی است.

وی در مصاحبه ای ذکر شد: ابتدا اجتناب کرده اند هواداران گران قیمت خواهش می کنم کدام ممکن است پایین تجهیزات گلف، ممکن است، کادر فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها بایستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب ها افراد وقت را بدانند. آقایان می گویند صنعت نفت ضرر می تنبل. متأسفانه مسئولان قلمرو ورزشگاه ما را خشمگین کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه انواع فوتبال را در هر سطحی برگزار می کنند. به همان اندازه سنگ روی سنگ قرار نگیرد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست فنی بخش نفت کدام ممکن است اجتناب کرده اند این اتفاق فوق العاده ناراحت بود، شکسته نشده داد: ما اجتناب کرده اند ابتدا می دانستیم کدام ممکن است صنعت نفت مشکلات پولی دارد با این حال همراه خود جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دل خریدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خانوار رفع خواهیم کرد. این تصمیمی کدام ممکن است می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام مسابقات استان خوزستان را به آبادان می آورند به ضرر ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمی است کدام ممکن است در پایین ورزشی فوتبال امتحان شده می تنبل. در امروز همراه خود کادر فنی اجتناب کرده اند پایین باغ ورزشگاه تختی بازدید کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها هم مثل فرش ما پایین را بی رنگ کردند.

منصوریان شکسته نشده داد: همین جا گفتن می کنم اگر مسابقه ای غیر اجتناب کرده اند ورزشی نفت در ورزشگاه تختی برگزار شود، ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادرفنی اجتناب کرده اند همین جا می رویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری کار نمی کنیم. علفزار خوبی کدام ممکن است این شهرستان در اختیار دارد یکی اجتناب کرده اند معدود سرمایه های ارزشمند صنعت نفت است کدام ممکن است همراه خود این انتخاب ها به تخریب آن رأی داده تبدیل می شود.

وی در طولانی مدت ذکر شد: اجتناب کرده اند مسئولان آرزو می کنم همراه خود بهانه هایی مشابه امتیازات امنیتی به تجهیزات گلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل فشار نیاورند به همان اندازه پایین ما را به زور تصرف کنند. {همه ما} برای فوتبال همین جا هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیدار بمانید کار در دنیای بازی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ اصولاً.

انتهای پیام/