عدم ممنوعیت چرخ دنده مخدر منصفانه دروغ محض است
الدرایی اظهار داشت: این اعلام کردن کدام ممکن است چرخ دنده مخدر مجازات نمی شود جعلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما این شبح را به جایگزین تغییر کرده ایم.