ضرورت تغییر صلاحیت حقوق بشر در جهان
حقوق بشر اساسی ترین موضوعی است که هر انسانی باید با انسان بودن به صورت فطری، طبیعی و ساده از آن بهره مند شود. این حق از دیرباز مورد توجه مردم و اندیشمندان بوده است. امروزه نیز این مفهوم اهمیت و اهمیت زیادی پیدا کرده است و تاکنون اسناد بین المللی زیادی در حمایت از سند جهانی حقوق بشر تدوین شده است.