صدام و تبعیدیانش
رئیس اطلاعات [اطلاعات] عراق در زمان صدام حسین: در اردیبهشت ۱۳۶۵ نبردی معتدل با نیروهای ایرانی که به نیروهای ما در منطقه مهران حمله کردند، روی داد. ایرانی ها به اهداف ساده ای دست یافتند اما به ما توهین نکردند. زیرا این عملیات اندکی پس از نبردهای خونین برای سقوط فاو انجام شد.