صادق آهنگران شاعر درگذشت
محمد زمان گلدسته شاعر آیینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آهنگساز آثار حاجی صادق آهنگران بر تأثیر سانحه تصادف درگذشت.