شورای نگهبان لایحه قوانین بودجه ۱۴۰۱ را تصویب کرد
لایحه بودجه کل کشور ۱۴۰۱ پس اجتناب کرده اند تعمیر ایرادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابهامات شورای نگهبان، «بوتلگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغایر همراه خود قوانین اساسی» شناخته نشد.