شهر آرام است و فضای مجازی در آتش!
واکنش کاربران در شبکه های اجتماعی به اغتشاشات اخیر ادامه دارد. در توییت های مختلف، کاربران به جنبه های مختلف این شورش ها پرداختند. برخی کاربران با هشتگ پیراهن مهسا ناآرامی های اخیر را اعتراض و شورش تعبیر کردند که به «پیراهن عثمان» معروف شد.