شعر شهریار رابط بین فارسی زبانان و ترکی زبانان ۲۷ کشور جهان است
همزمانی روز بزرگداشت مقام شهریار با روز بزرگداشت شعر و ادب فارسی از این منظر با توجه به حضور ترک زبانان در ۲۷ کشور جهان مانند قبرس، یونان، انتخابی شایسته و قابل تقدیر است. آذربایجان و قرقیزستان، شهریار رابط بین این کشورهای فارسی زبان است.