شرط اجاره رایگان خانه ۲۰۰۰ متری: زندگی سالم
مرد میانسال: دختر، حالت خوب است. نگران اجاره خانه نباشید این خانه خاطره پدر و مادر من است آنها می خواستند بتوانند از فقرا مراقبت کنند و حالا که در جمع ما نیستند ما برادران و خواهران می خواهیم که روحشان قرین آرامش باشد. . تنها شرطی که دارم این است که سالم زندگی کنی، نمی خواهم افراد بی وجدان وارد این خانه شوند، اگر این قول را به من بدهی هر وقت شرایط زندگیت بهتر شد می توانی در این خانه بمانی.