شرایط به بهترین شکل ممکن برای زائران اربعین فراهم شود
رئیس جمهور بر ضرورت مدیریت سفر زائران اربعین برای خدمت رسانی بهتر تاکید کرد و گفت: البته دولت و مسئولان وظیفه دارند بهترین شرایط را برای زائران حسینی فراهم کنند، اما مردمی نگه داشتن این مراسم و استفاده از ظرفیت ها افراد، کمیته ها و سازمان ها افراد در این زمینه بسیار مهم هستند.