شرایط احیای برجام را طبق روایت رئیسی ببینید
سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور گفت: یکی از مولفه هایی که ایران در هر معامله احتمالی می خواهد، ضمانت های الزام آور طرف مقابل است. بررسی های عملی رفع دائمی تحریم ها و بسته شدن ادعاهای سیاسی علیه ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی از دیگر اجزای توافق مورد نظر جمهوری اسلامی ایران است.