«شاهدان» گشت ارشاد چه می گویند؟
یکی از شاهدان گفت: در این بازدید که بیش از ۶ ساعت به طول انجامید، شاهد برخورد فیزیکی نبوده، اما شاهد خشونت لفظی و رفتار بی ادبانه بوده است. آنها به نوعی می خواستند اذیت کنند و بسیاری از مردم با کت های بلند تا مچ پا مشکلی نداشتند.