سیل در یزد/ مدارس غیرحضوری شد
مدیرکل مدیریت فاجعه استان یز د اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به مصوبه کمیته فاجعه، مدارس شهر یزد فردا به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.