سهمیه محرومان را می گیرند و با اجاره به جای بهتری می روند!




برای ثبت نام در دانشگاه و دکتر شدن با سهمیه و حقوق افراد مناطق محروم با معدل کمتر از معدل لازم در سایر مناطق و در نهایت وقتی پسوند آقا یا خانم دکتر پشت نام شما می نشیند، میل حضور در مرکز استان یا شهرهای بزرگ دیگر مانع از حضور شما می شود و خدمت به مردم منطقه ای که با سهمیه وارد دانشگاه شده اید آنقدر غیر اخلاقی است که نیازی به توضیح نیست.