سند تغییر بنیادین همراه خود در اطراف نگه از گرفتن داده ها آموزان اجتناب کرده اند کتاب حاصل تبدیل می شوددبیرکل اتحادیه صفحه بحث های اسلامی داده ها آموزی ذکر شد: تسلیم شدن داده ها آموزان اجتناب کرده اند کتاب های درسی ممکن است زمینه ساز نتیجه گیری نیازها سند تغییر بنیادین باشد.