سقوط سهام جنرال الکتریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پپسی
جنرال الکتریک علیرغم برآوردهای بالا در گزارش سه ماهه ۳.۵ نسبت سقوط کرد. این نمایندگی انواع هدایت درآمد تمام سال زودتر شخصی را تایید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است مشکل‌هایی را ناشی اجتناب کرده اند تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات زنجیره تامین می‌بیند.