سریال آئینه عبرت هیات رئیسه فوتبال؛ این نیمه فدراسیون عاقل !/ مسکن شیرین تبدیل می شود


به گزارش وانانیوز، 

مدیریت فدراسیون فوتبال کشورمان در عصر عزیزی خادم  مثل قصه های هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید  خوب ساعت شب شده؛ هر هفته، {هر روز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی هر ساعت شاهد ماجراهای محیرالعقولی {در این} فدراسیون هستیم. اجتناب کرده اند شنیده ها ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط هایی مبنی بر دعوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتاب کردن اشیا اعضا {به سمت} یکدیگر در مونتاژ هیات رئیسه گرفته به همان اندازه توئیت های روشنفکرانه! اجتناب کرده اند سهم خواهی برخی اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به همان اندازه دعوا برای تکل پست های مختلف مدیریتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی در بدنه فدراسیون فوتبال.

{در این} ماجراهای فوتبال عصر عزیزی خادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیات رئیسه  خوب نکته برای همه دوستان، منتقدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اهالی فوتبال مثل روز روشن بود اینکه {در این} دعواهای توئیتی ، فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ای اعضای هیات رئیسه  آنچه اهمیت نداشت فوتبال ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه سراسری بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید  همه دنبال چیز خوب در مورد خصوصی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید هستند.

شاید این دلیل است است کدام ممکن است مهرداد سراجی مدیرعامل برکنار شده تجهیزات گلف سایپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو هیات رئیسه  {هر روز} هشتک می زد کدام ممکن است پای فوتبال ایستاده ام! را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد آغاز به افشاگری علیه تولید دیگری اعضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانش  در هیات رئیسه می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرجش را در قایق فدراسیون فوتبال اجتناب کرده اند تولید دیگری اعضا کنار کرده بود. او حتی در یکی اجتناب کرده اند توئیت هایش بعد اجتناب کرده اند ورزشی جنجالی خدمه سراسری  همراه خود لبنان در مشهد  اجتناب کرده اند عنوان« اصولی ضایع شده!» استفاده کرد با این حال در سری جدید سریال هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مسکن شیرین شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا حتی مقابل پرس و جو خبرنگاران سراجی می گوید:« افشای پاداش های اعضای سابق فدراسیون فوتبال غیر صادق بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید این اتفاق می افتاد.»! او حالا می گوید ما پای فوتبال ایستاده ایم!

 

اهالی فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد فوتبالدوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید فهیم اجتناب کرده اند این همه اصلاح موضع ناگهانی شوکه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگشت به دهان مانده اند، خواه یا نه این صحبت ها دقیق است؟! هر دو قهرمان قصه( عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال) خواب نما شده است؟! یعنی  باید ادراک کنیم افشاگری پاداش های اعضای سابق فدراسیون فوتبال اجتناب کرده اند سرپرست خدمه سراسری گرفته به همان اندازه دستیار رئیس معزول  اتفاقی تلخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر اخلاقی بوده کدام ممکن است با بیرون خواست را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو اعضای هیات رئیسه صورت گرفته؟

اگر اینگونه است  چرا به همان اندازه به در لحظه فدراسیون  فوتبال هیچ موضع مناسب با توجه به این افشاگری ها نگرفت؟! اگر اکثر این صنوبر ها آنطور کدام ممکن است سراجی آموزش داده شده است قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مصوبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال بوده چرا این همه دیر  فدراسیون موضع گیری می تنبل؟! اگر سراجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری اعضای هیات رئیسه به همان اندازه به در لحظه مثل بقیه اشیا اجتناب کرده اند این مسایل هم بی خبر! بوده اند کدام ممکن است وای بر جاری فوتبالی کدام ممکن است چنین مدیران بی اطلاعی دارد!

مدیرانی کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند ۱۰ -۱۵ روز اجتناب کرده اند افشاگری های رنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرداختی های بعضا بوتلگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمعقول اخیر یادشان آمده کدام ممکن است این مسایل غیر صادق است. در حالیکه اکثر منتقدان وضع فعلی فدراسیون فوتبال معتقدند این افشاگری ها اجتناب کرده اند سوی برخی اجتناب کرده اند اعضای هیات رئیسه صورت می گرفته به همان اندازه همراه خود این راه بتوانند دستی تر به مقاصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها تصمیم گیری شده خصوصی برسند! چون در زمینه این افشاگری ها {هیچ کس} بویی اجتناب کرده اند درآمد رسانی به فوتبال سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را حس نکرد. 

در بروزترین tp-date سریال آئینه عبرت فدراسیون فوتبال شاهدیم کدام ممکن است اعضای هیات رئیسه بعد اجتناب کرده اند حدود ۲ ماه یادشان افتاده کدام ممکن است باید در بخش تخصصی شخصی اظهار تذکر کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قطع کار در بین مدیران فدراسیون فوتبال احترام بگذارند. کار نیکویی کدام ممکن است خیلی دیرهنگام {انجام شده} ولی ایراد بزرگش اینجا است کدام ممکن است {در این} ذهن گرایی مدیران فوتبال بازهم رد پایی اجتناب کرده اند منفعت خصوصی دیده تبدیل می شود از اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال یادشان افتاده اگر در اداره فوتبال بعد اجتناب کرده اند عزیزی خادم رئیس معزول ناتوان به نظر می رسد شوند همگی آنها نیاز دارند همراه خود پست های مدیریتی شخصی در فوتبال خداحافظی کنند از خطر راه اندازی کمیته انتقالی هر دو کمیته دوره ای سازی در فدراسیون فوتبال را بیش اجتناب کرده اند هر روزی تولید دیگری حس کرده اند. 

انگار اخیر یادشان افتاده اگر اوقات فراغت بر فدراسیون فوتبال تحت سلطه شود ممکن است هم به فوتبال سراسری کمکی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم  درآمد خصوصی ببرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مدیران ارشد فوتبال حداقل به همان اندازه بعد اجتناب کرده اند جام جهانی بر مسند کار باقی خواهند ماند. این نیمه سریال فوتبال دیدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل تحمل تر شده با این حال حیف کدام ممکن است خیلی دیر به حاضر درآمده است! میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال هم بعد اجتناب کرده اند فینال جام حذفی اجتناب کرده اند افشاگری های جدیدترین ابراز تاسف کرده است.

هر زمانی کدام ممکن است اعضای هیات رئیسه فدراسیون صرف جدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو حتی رفتن با های نخ نما شده اجتناب کرده اند یکدیگر می کنند این سیستم کنار هم قرار دادن سازی خدمه سراسری خوب هفته همراه خود تاخیر به اقدام در خواهد به اینجا رسید در حالیکه ۳۰ آبان خدمه سراسری باید نخستین مسابقه شخصی را مقابل انگلیس در جام جهانی انجام بدهد. امیدواریم حداقل در نیمه جدید سریال هیات رئیسه فدراسیون عملکرد خدمه سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقه های حساسش در جام جهانی پر رنگ تر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضا ساده به در نظر گرفته شده سهم خواهی بعد اجتناب کرده اند برکناری غیر دائمی رئیس فدراسیون فوتبال نباشند.

هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به همان اندازه اینجای کار به بیانیه سوگند خورده مشاوران دلسوز فوتبال رفوزه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید دید {در این} روزهای اندک بقیه به همان اندازه ۱۰ خرداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل مجمع نهایی فدراسیون فوتبال آنها اغلب هستند این سوء مدیریت شخصی را به همان اندازه حدی جبران کنند هر دو اینکه همچنان همراه خود مصاحبه های کلیشه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکراری صحبت اجتناب کرده اند بی مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمبود در اجرای خوب این سیستم کنار هم قرار دادن سازی آسان برای خدمه سراسری خواهیم بود؟ 

انتهای پیام/