سردار سلامی: سپاه تا حدودی در نبردهای خلیج فارس شرکت دارد
سردار سلامی با اشاره به اینکه نیروی دریایی سپاه یک نیروی توانمند است و امروز ماموریت حضور در دریاهای دور به ما محول شده است، گفت: شما امروز افتخار ما هستید، شما عزت نظام هستید و می دهید. اعتبار به قدرت.” . فرمانده معظم کل قوا همیشه برای شما دعا می کنند و این قدرت را موجب عزت و سربلندی اسلام می دانند.