سخنگوی وزارت امور خارجه: تضمین منافع اقتصادی برجام برای جمهوری اسلامی را می خواهیم
کنعانی: در حال حاضر مذاکرات پایان یافته و جمهوری اسلامی آماده بازگشت به توافق است. مشروط بر اینکه طرف مقابل به تعهدات و حقوق تضمین شده ملت در برجام بویژه در مورد تحریم های اعمال شده علیه ملت ایران در قالب قطعنامه های شورای امنیت و اقدامات یکجانبه آمریکا عمل کند.