سالن دادگاه آمریکا قسم نامه ترامپ را رد کرددادگاهی در آمریکا، قسم نامه دونالد ترامپ مبنی بر در اختیار نداشتن اسناد درخواستی دادستان کل را رد کرد.