ساختار‌های تجاری شهرضا در میل بازدید ریاست جمهور به اصفهان


سید امیر جعفری، فرماندار شهرضا در اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگار فارس در شهرضا همراه خود دقیق اینکه واحدهای تجاری خارج اجتناب کرده اند شهرک‌های تجاری شهرضا گروه مسؤول ندارند، تصدیق شد: صنایع خارج اجتناب کرده اند شهرک‌های تجاری شهرضا نیازمند تهیه کنید گروه مسؤول هستند کدام ممکن است می‌توانند به شهرک تجاری شخصی سوق داده شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری اداره صمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی شهرک‌ها دارای گروه مسؤول شوند.

وی همراه خود ردیابی به سرزنده شدن ستاد تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر سبدها ساخت در شهرضا افزود: بیش اجتناب کرده اند ۱۵ مورد اجتناب کرده اند صنایع شهرضا کدام ممکن است ضرر داشتند به ستاد تسهیل استان اصفهان راه اندازی شد شدند.

جعفری همراه خود تأکید بر لزوم بهره‌گیری اجتناب کرده اند بازدید ریاست جمهور به استان اصفهان، اظهار داشت: شهرضا {به دلیل} قرار تکل در کریدور شمال به جنوب ملت در مکان فوق العاده مناسبی قرار دارد، قابلیت‌های جدیدی یادآور شیمی پارک در قلمرو پاتله را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو ویژه مالی جزو ساختار‌های دارای میل برای پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال‌زایی شهرستان شهرضا است.

فرماندار شهرضا همراه خود دقیق اینکه قابلیت شهرک‌های تجاری شهرضا پایان دادن شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی متعدد متقاضی پایین در شهرک‌های تجاری هستند، دقیق کرد: شهرضا گلخانه‌های فوق العاده بزرگی دارد کدام ممکن است محصولات آن به خارج اجتناب کرده اند ملت صادر می‌شود، در شهرک رازی محصولاتی ساخت می‌شود کدام ممکن است به آسیای مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب غرب آسیا صادر می‌شود.

وی همراه خود دقیق اینکه نرخ بیکاری شهرضا در سال ۹۵، ۹.۸ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان ۱۲.۶ نسبت {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به ۴ نسبت برسد، عنوان کرد: انواع بیکاران شهرضا ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ نفر برآورد شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال قبلی شهرضا ۷۶۰ نفر تعدیل انرژی داشته است.

جعفری خاطرنشان کرد: تلاش اشتغال شهرضا برای سال ۱۴۰۱، ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ نفر پیش‌سوراخ بینی شده است کدام ممکن است برای تحمیل این اشتغال هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ میلیارد تومان دارایی ها پولی خواستن داریم.

انتهای پیام/۶۳۱۰۱/آ/
این مطلب را برای صفحه اول توصیه شده کنید