زیرساخت های سیل آینده چگونه خواهد بود؟
بارندگی شدید یا بیش از حد می تواند منجر به سیل شود و به طور کلی در مدت کوتاهی پس از بارندگی رخ می دهد، سیل می تواند این توانایی را داشته باشد که اتومبیل ها را بشویید، ساختمان ها را از پایه بلند کند و کشنده باشد. برای برنامه ریزان و مهندسان بسیار مهم است که زیرساخت های آینده را بازنگری کنند، به خصوص که انتظار می رود تغییرات آب و هوایی شدت طوفان های آینده را افزایش دهد.