زیدآبادی: ملت و مملکت ممکن است قرن ها بهبود نیابد
زیدآبادی نوشت: قدرت های میانه طاقت توهین ها و اتهامات بی اساس و ناروا را ندارند و مأیوس و اندوهگین صحنه را ترک می کنند تا حامیان آن دو قطب متخاصم آنقدر خون بریزند که یکی از آنها تمام شود! بدبختی، اما اینجا زیر سایه این خونریزی، یک قوم و یک کشور آنقدر قربانی می شود که ممکن است قرن ها کمر راست نکند یا از چرخه تمدن بشری به کلی خارج شود.