زلنسکی: ماریوپل برای یکپارچه نبرد هر دو تسلیم آزاد است
رئیس جمهور اوکراین ادعا کرد کدام ممکن است ساکنان محاصره شده ماریوپل حق دارند به نبرد یکپارچه دهند هر دو تسلیم نظامی روسیه شوند.