رژیم صهیونیستی ۲۷ هزار کیلومتر اشغالی را از دست خواهد داد
سفر رئیس جمهور بیمار و خسته ایالات متحده آمریکا به سرزمین های اشغالی و عربستان سعودی که به منظور دعا برای سلامتی رژیم صهیونیستی و عادی سازی روابط این رژیم با دولت های غربی و ایجاد یک اجماع علیه جمهوری اسلامی ایران ما را به اهداف هولناک آن رسانده است.