روزهای سیاه شرکت کننده سابق بارسلونا در پاری‌سن‌ژرمن


به گزارش وانانیوز، 

تجهیزات گلف پاری سن ژرمن روز سه‌شنبه مونتاژ‌ای را همراه خود حضور لئوناردو، سرپرست ورزشی، به‌در کنار آنخلو کاستیازی، جانشین او، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولریش رامه، سرپرست کل این تجهیزات گلف، برگزار کرد.

پس اجتناب کرده اند صحبت‌هایی کدام ممکن است همراه خود خیرا حمروئی {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از از محسوس به اندازه انجامید، به این شرکت کننده آگاه شد کدام ممکن است اجازه حضور در تمرینات تیمی در یک واحد هفته بلند مدت را ندارد.

این شرکت کننده فرانسوی این هفته در وسط دعوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد پیش آمده در تمرینات پی اس جی در عصر دیدار برابر لیون بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن در مخلوط کردن این نیروی کار نیز قرار نگرفت. آگاه می‌شود کدام ممکن است این شرکت کننده انتخاب مدیریت پی اس جی را پذیرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون هیچ مصاحبه هر دو دیداری همراه خود تولید دیگری اعضای این تجهیزات گلف، محل تجهیزات گلف را پس اجتناب کرده اند نوک مونتاژ انصراف کرده است.

سه شرکت کننده تولید دیگری نیز در جریان این نبرد دخیل بوده‌اند با این حال هر سه اجازه حضور در تمرینات این نیروی کار را بدست آمده کرده‌اند. انتخاب متعهد شدن شده اجتناب کرده اند سوی مدیریت این تجهیزات گلف به اطلاع سایر گیمرها هم رسیده است.

همراه خود این انتخاب به تذکر می‌رسد کدام ممکن است کار این تجهیزات گلف فرانسوی همراه خود حمروئی به نوک رسیده، خصوصا کدام ممکن است این شرکت کننده در عرض تعدادی از هفته اجتناب کرده اند مبتلا خشونت به شخص خاص دروغگو تغییر شده کدام ممکن است اخلاق را زیر پا گذاشته است.

مدیران پی اس جی نیز به‌خوبی می‌دانند کدام ممکن است جو این نیروی کار به هیچ‌وجه به درآمد این هافبک فرانسوی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع او را به فرماندهی اتفاقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری آمیناتا دیالو پس اجتناب کرده اند نبرد‌هایی کدام ممکن است در ماه نوامبر رخ داده بود؛ می‌دانند.