روزهای سرنوشت ساز برجام؛ پاسخ آمریکا به ایران چه بود؟
اگرچه برخی از دیپلمات های غربی اکنون بر این باورند که توافق محتمل است، برخی دیگر معتقدند هنوز برای اعلام آن زود است. احتمالاً مذاکرات بیشتری برای بررسی نظرات طرفین لازم است تا ایران و آمریکا بتوانند به طور غیرمستقیم با یکدیگر مذاکره کنند تا در نهایت توافق نهایی شود.