روایتی اجتناب کرده اند رفتارهای مشخص همراه خود علی مشهدی در "جوکر" چی بود؟علی مشهدی عصر در گذشته اجتناب کرده اند ضبط به گروه اضافه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناختی اجتناب کرده اند «جوکر» نداشت.