رهبر انقلاب چگونه سرنوشت جدید مخالفان را رقم زدند؟
این روزها بزرگترین ترس اپوزیسیون این خواهد بود که اندیشکده ها، تصمیم گیران و تصمیم گیران آمریکایی متاثر از سخنان رهبر ایران بررسی عملکرد و صحت رایزنی های خود با نمایندگان آمریکایی را آغاز کنند.