رنگ آمیزی جدید کرونا برای شهرهای ایران اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ۲۶/۰۱/۱۴۰۱
شهرهای سرخ اجتناب کرده اند ۳۴ شهر به ۵۵ شهر افزایش کشف شد.