رضا رویگری درد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد … چاره‌ای بیاندیشید!
باهوش وقتی به کهولت رسید چه تضمین رفاهی دارد؟ چه حقوق بازنشستگی دارد؟ خواه یا نه همراه خود آن حقوق بازنشستگی اصلا می‌تواند مسکن تنبل؟