رضایی: دولت با مردم است اما مردم باید در کنار دولت باشند
محسن رضایی با بیان اینکه «دولت با مردم است، اما مردم باید با دولت باشند و این دو، دو روی یک سکه هستند»، گفت: در زمان جنگ مردم و دولت با هم بودند؛ مردم در کنار هم بودند. مردم هنوز هم همکاری زیادی دارند، اما به دلیل تغییر بزرگ مردم باید وارد صنعت کشاورزی و اقتصاد شوند. امروز مردم از نظر سیاسی با دولت هستند و باید با دولت همکاری اقتصادی داشته باشند.