ربات هایی با الهام از رقص زنبورها
از آنجایی که زنبورها زبان گفتاری ندارند، اغلب با حرکت دادن بدن خود اطلاعات را منتقل می کنند. این الگوی حرکات، که به عنوان “رقص رقص” شناخته می شود، می تواند توسط زنبورها برای گفتن منبع غذای دیگر زنبورها استفاده شود.