راه های مدیریت نگرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبانیت در ماه مبارک رمضانبرخی می گویند روزه به بهانه گرسنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشنگی حالات را عوض می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبانی تبدیل می شود، با این حال این مناسب نیست، تنها شخص خاص کدام ممکن است معمولاً بدخلقی دارد در ماه رمضان بی نظم تبدیل می شود.