راه اندازی مرکز منطقه ای مدیریت خطر زلزله در ایران راه را برای افق های جدیدی برای همکاری هموار می کند
راه اندازی مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه ای مدیریت خطر زلزله و تاب آوری آسیای غربی و مرکزی در جمهوری اسلامی ایران افتخاری برای کشور تلقی می شود که می تواند افق های جدیدی برای همکاری در جهت تحکیم جایگاه علمی کشور در این زمینه ایجاد کند. در منطقه و جهان برای کشورهای منطقه تامین شود.