راهپیمایی روز قدس تصویر «کشتی جهان اسلام همراه خود رژیم صهیونیستی» است
مشاور افراد ملایر همراه خود دقیق اینکه پاسداری اجتناب کرده اند روز قدس مسئولیت همه مسلمانان است ذکر شد: این امروز نشانگر کشتی جهان اسلام همراه خود موجودیت نامشروع رژیم غاصب صهیونیستی است.