راهبرد دشمن بازی با خون مظلوم در فضای مجازی است


سخنگوی دولت گفت: کارفرمای تروریست به دنبال دو راهبرد کشتار هدفمند یا بی رویه در خیابان و بازی با خون مظلوم و بی گناه در فضای مجازی است.

به گزارش ایسنا؛ علی بهادری جهرمی در توییتر خود نوشت:

کارفرمای تروریست پس از شکست پروژه قیام و ضربت، همزمان دو راهبرد را در پیش گرفت: کشتار هدفمند یا کور در خیابان، بازی با خون مظلومان و بی گناهان در فضای مجازی. ایران بزرگ در این جنگ ترکیبی و همه جانبه مثل همیشه پیروز خواهد بود.