راز دشمنی نظام استکبار با ایران اسلامی
به دلیل پیشرفت های علمی و فناوری و انقلاب صنعتی، دولت های غربی توانستند ابزارهای تسلط بر ملت ها و دولت های دیگر را به دست آورند. ابزارهایی مانند کشتی‌ها، توپ‌ها و تفنگ‌ها به دولت‌های غربی امکان می‌داد سرزمین‌های دوردست را اشغال کنند و منابع امن، از مواد معدنی و غذا گرفته تا برده‌ها و نیروی کار ارزان، و ایده‌های ایدئولوژیک ناشی از تحریف مسیحیت یا داروینیسم را نیز توجیه کنند. تکبر و خودپسندی در پرتو نژادپرستی غربی و آپارتاید دیده می شد که هر عاطفه و وجدان انسانی را در روند سلطه زیر پا می گذارد.