رابرت مالی: ما متعهد به دیپلماسی مهم با ایران هستیم
هشتمین دور مذاکرات لغو تحریم ها که از ۲۶ آذرماه سال گذشته در ۱۱ مارس ۲۰۱۴ به پیشنهاد نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی آغاز شده بود، وارد مرحله نفس گیری شده و مذاکره کنندگان به وضعیت سیاسی خود بازگشته اند. سرمایه ها. مشاوره ها تصمیم سیاسی آمریکا گرفت.