رئیس سازمان انرژی اتمی: آژانس همچنان بر تأسیسات هسته‌ای کشور نظارت دارد و بر پادمان نظارت دارد
محمد اسلامی: در خصوص راکتورهای تحقیقاتی و به ویژه راکتوری که می تواند آزمایش سوخت راکتورهای دیگر را انجام دهد، بر اساس مطالعاتی که در هفته های آینده انجام خواهد شد، برنامه ریزی کرده ایم که ساخت راکتور تحقیقاتی در سایت اصفهان به صورت رسمی آغاز شود.