دو بمب در پایگاه بسیج مالک اشتر منفجر شد
عوامل خارجی چنین عملیاتی را انجام نمی دهند، زیرا می دانند که زیر ذره بین و تحت پوشش نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ما هستند. از عوامل داخلی با وعده استفاده می کنند. جمعه بود و روز تعطیل بود، ساعت ۲۱ آمدند با سوء استفاده از تاریکی، چنین حرکتی کردند و فیلم گرفتند.